Main Menu

Thai Writer Associationสมาคมสมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย/facebook

โครงการ"คาราโอเกะเพื่อสาธารณ""Karaoke for Public Project"

สมาพันธ์เรดิโอ วิทยุออนไลน์สร้างสรรค์

Counter

 สถิติวันนี้ 33 คน
 สถิติเมื่อวาน 34 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
589 คน
6940 คน
31524 คน
เริ่มเมื่อ 2015-10-02


Link

"รวมพล้ังสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย ร่วมใจสนับสนุนและส่งเสริมงานสร้างสรรค์ของคนไทย"


 โครงการ "คาราโอเกะเพื่อสาธารณ" "Karaoke for Public Project"
โครงการ "คาราโอเกะเพื่อสาธารณ" "Karaoke for Public Project"
คือโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญา โดยการผสมผสานด้านวัฒนธรรมกับทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้เกิดนิยามใหม่ว่า "วัฒนธรรมทรัพย์สินทางปัญญา" ให้ได้เกิดกระบวนการเผยแพร่ความรู้โดยการบูรณาการทั้งโลกของอดีตและอนาคตในยุค "ดิจิตอลอีโคโนมี" ที่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของพลโลก 

การก่อตั้งสมาคมสมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย ที่เป็นศูนย์รวมขององค์กรสมาคมฯต่างๆด้าน ศิลป วัฒนธรรม วรรณกรรม และความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ภายใต้โครงสร้างทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะบริบททาง ลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการร่วมกันให้เกิดเอกภาพทางสังคม นำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศ และสามารถสร้างเครือข่ายทางความร่วมมือในระดับสากลต่อไป อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและความรู้ด้านดิจิตอลที่กำลังแผ่ขยายครอบคลุมไปในทุกภาคส่วนของชีวิตมนุษย

นายพรชัย ศิรินุกูลชร เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยและประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ได้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯในนามขององค์กร โดยส่วนตัวเป็นผู้สร้างสรรค์โปรแกรมควบคุมการค้นหาและเลือกเพลงคาราโอเกะ "papakaraoke screen manu K9" ที่เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลล่าสุดที่ใช้ platform digital รองรับเทคโนโลยี 3-4 G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิตอล จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีทั้งการใช้เพื่อการค้าและใช้ส่วนตัว

ได้รับการสนับสนุนและแต่งตั้งเป็นประธานโครงการ "คาราโอเกะเพื่อสาธารณ" 

ภาพการประชุม สมาคมสมาพันธ์ศิลป์วัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย(สศว) ครั้งที่ 2/2556

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 56 ณ ห้องมรกต ครัวรัฐสภา สโมสรรัฐสภา(ชมภาพรวม)  

วันที่ 22 เมษายน 2556

เรื่อง หนังสือแต่งตั้งประธานอนุกรรมการ “คาราโอเกะเพื่อสาธารณะ”   
      
อ้างถึง     ตามที่มีการประชุม ครั้งที่ 5/2555 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการแต่งตั้งนายพรชัย ศิรินุกูลชร เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย และประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย เป็นประธานอนุกรรมการ “คาราโอเกะเพื่อสาธารณะ” โดยมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการเพลงคาราโอเกะเพื่อความบันเทิงกับสังคม และบริหารจัดการด้านลิขสิทธิ์ โดยกระทำในนามของสมาคมสมาพันธ์ศิลป์วัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ในการติดตั้ง ระบบคาราโอเกะ โปรแกรม PAPA karaoke screen manu K9 ซึ่งนายพรชัย ศิรินุกูลชร เป็นเจ้าของและผู้สร้างสรรค์ ในโปรแกรมดังกล่าว เพื่อให้บริการความบันเทิง และความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา แก่ประชาชนโดยผ่านทางบริบทของวัฒนธรรม ตามสถานที่หน่วยราชการ สวนสาธารณะ ชุมชน และสถานที่สาธารณะต่างๆ เป็นต้น
 
              ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ในการให้ความบันเทิงต่อสังคมและสาธารณะโดยไม่แสวงหากำไร  ในการนำรายได้ส่วนหนึ่งในส่วนต่างมาเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมแก่องค์กร,มูลนิธิและเพื่อประโยชน์สาธารณะและการเผยแพร่วัฒนธรรมภายใต้องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เท่าทันกับการปรับตัวของ “อาเซี่ยนเป็นหนึ่ง”ภายใต้บริบทของ “AEC” หรือ Asian Economic Community โดยสร้างสภาวะแห่งความเป็นเลิศในการผสมผสานระหว่าง ทรัพย์สินทางปัญญาและวัฒนธรรม


ลงชื่อ..................................................นายกสมาคมสมาพันธ์ศิลป์วัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย                                         (รต.สุเทพ วงศ์กำแหง(ศิลปินแห่งชาติ)

ลงชื่อ.................................................เลขาธิการสมาคมสมาพันธ์ศิลป์วัฒนธรรมและวรรณกรรมไทย   
                (นายสมพจน์  สิงห์สุวรรณ)

ลงชื่อ.....................................................เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย         
                (นายพรชัย  ศิรินุกูลชร)      ประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

Next Page

More


Copyright (c) 2006 by Your Name


Powered by AIWEB